Drepturi Legale

MultiLab Romania » GDPR » Drepturi

MultiLab Romania » GDPR » Legal Rights

 

Pentru orice întrebari suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate si pentru a va exercita drepturile d-voastra, va rugam sa va adresati paginii de contact »

eu
 

rom Prelucrarea datelor cu caracter personal / Drepturi

În conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, în calitate de subiect de date, aveți următoarele drepturi:
Dreptul de acces înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea noastră că prelucram sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care acestea sunt prelucrate.
Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), dacă acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care dumneavoastră / persoana vizată ați oferit operatorului datele dumneavoastră personale.
Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale.
Totuși, în cazul în care există o justificare legală privind prelucrarea, care prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale.
Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor ("de a fi uitat") înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
Acest drept nu este unul absolut și se supune reglementărilor și legilor interne din România, fiind cazuri în care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date în temei contractual și din motive economico-financiare);
Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat de către dumneavoastră, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate.
Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea acestora și neutilizarea viitoare.
Prin prelucrarea datelor personale ce vă aparțin, societatea noastră nu realizează activități de profilare, în sensul regulamentului 2016/679/UE.
Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, vă puteți adresa în scris, la adresa Str. Baia de Arama, nr.1, Bloc C, Spatiu Comercial Nr. 2, Sector 2 - Cod.Postal 022204 Bucuresti - ROMANIA, printr-o cerere semnată în care să menționați solicitările dumneavoastră.
Cererea poate fi înaintată și prin poșta electronică la adresa de e-mail contact@multilab.ro.
De la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 30 de zile. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.
Plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, detalii suplimentare la www.dataprotection.ro.
Doriți mai multe informații privitoare la Regulamentul 2016/679/UE ? Puteți accesa următoarea adresă web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262

Folosirea sau vizitarea Site-ului implică acceptarea de către utilizatori a termenilor și a condițiilor descrise mai sus

english Privacy Policy / Rights

If you want us to correct your Personal Information or other information, or if you would like us to provide you with a copy of the Personal Information that we hold about you, or if you would like the Personal Information that we hold about you to be erased, please contact us by sending us an email or writing to us at Multi Lab SRL, Str. Baia de Arama, nr.1, Sect. 2 - Postal Cod 022204 Bucharest - ROMANIA.
We will respond to any such requests within 30 days of receipt.

 
░ MultiLab Romania  

  • Contact
    • Rel.Client: +4 021 3127144 / 45
    • Desfacere: 0730 711101 / 0728 930531
    • Service: 0728 930535 / 0728 930536
    • HotLine: 07240 44800
  • contact_multilab

Toate drepturile rezervate MultiLab SRL© Romania | Produse si preturi pot fi modificate fara notificare prealabila.